Saradnja sa srodnim tekućim projektima neophodna je za celokupnu koordinaciju sa Pregovaračkom grupom za Poglavlje 27, kao i efikasno ostvarenje ciljeva projekta „Dalja implementacija Stratеgiје za aprоksimaciјu u оblasti živоtnе srеdinе“. Postoji nekoliko projekata sa kojima su uspostavljene bliske veze tokom sprovođenja projektnih aktivnosti.

Cilj projekta je da pruži podršku Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije za pregovore sa Evropskom unijom, koji se odnose na Poglavlje 27, kao i za pripremu pregovaračke pozicije, izgradnju kapaciteta i obuku članova Pregovaračke grupe za Poglavlje 27.

Projekat će koristiti mehanizme i rezultate projekta ENVAP, naročito tokom razvoja Akcionog plana za unapređenje i jačanje administrativnih kapaciteta (APACD), kao i tokom razvoja Specifičnih planova za implementaciju direktiva u oblasti živone sredine (DSIPs), koji će biti oblikovani u skladu sa razvijenim pristupom ENVAP-a. Takođe, aktivnosti na izgradnji kapaciteta za korisnike projekta će biti koordinisane uz podršku ENVAP-a.

Projekat ima za cilj da pruži tehničku podršku Odeljenju za upravljanje projektima (DPM) u oblasti pripreme i sprovođenja infrastrukturnih projekata, kao deo procesa jačanja sposobnosti i kapaciteta za planiranje infrastrukture.

Projekat će uzeti u obzir dokumentaciju koja je planirana za izabrane infrastrukturne projekte u oblasti voda i otpada. Ona će biti korišćena prilikom formiranja liste infrastrukturnih projekata u okviru Specifičnih planova za implementaciju direktiva u oblasti otpada i voda (DSIPs).

Cilj ovog projekta je da se nadoveže na projekat „Program podrške infrastrukturnim projektima u oblasti životne sredine – EISP“ i na taj način pruži podršku Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije prilikom razvoja infrastrukture u ovoj oblasti.

Projekat će uzeti u obzir aktivnosti planiranja investicija (principe finansiranja) u skladu sa smernicama za finansiranje u oblasti životne sredine i EISP podacima prikupljenim na različitim infrastrukturnim projektima, u cilju izrade Višegodišnjeg investicionog i finansijskog plana (MIFP) o finansijskom planiranju za sektor zaštite životne sredine. Dodatno, tokom razvoja Specifičnih planova za implementaciju direktiva (DSIPs) u oblasti otpada biće uzeti u obzir prethodno urađeni dokumenti: nacrt specifičnog plana za implementaciju direktive za deponije i Alat za planiranje investicija.

Zadatak projekta je da pruži podršku Srbiji u pripremama za pristupanje Evropskoj uniji, unapređujući političke i zakonodavne procese. Do sada, PLAC je pružio kratkoročnu ekspertizu za Poglavlje 27.

Projekat će proučiti i analizirati dostupne rezultate, sarađivati na mogućim zajedničkim aktivnostima, naročito u vezi sa institucionalnom i pravnom analizom kapaciteta i razvoja Akcionog plana za unapređenje i jačanje administrativnih kapaciteta (APACD).

Ciljevi projekta su jačanje upravljanja i korišćenja pretpristupnih fondova Evropske unije, sa posebnim naglaskom na razvoju i pripremi infrastrukturnih projekta u oblasti energetike i zaštite životne sredine.

Projekat će uspostaviti saradnju i pružiti podršku za odabir prioritetnih infrastrukturnih projekata, zasnovanih na specifičnim planovima za implementaciju direktiva. Dokumentacija pripremljena u okviru PPF6 za projekte u oblasti otpada i voda biće uzeta u obzir prilikom formiranja liste infrastrukturnih projekata Specifičnih planova za implementaciju relevantnih direktiva (DSIPs).

Cilj je jačanje kapaciteta Republike Srbije kroz pripremu programskih dokumenata u skladu sa sektorskim pristupom IPA II (Instrumenti za pretpristupnu pomoć), kao i identifikacija, revizija i odabir potencijalnih investicionih projekata za finansiranje.

Projekat će uzeti u obzir pomoć Evropske unije za strateško planiranje i koordinirati ga sa dugoročnim planskim dokumentima koji će biti razvijeni – Specifičnim planovima za implementaciju direktiva u oblasti zaštite životne sredine (DSIPs) i Višegodišnjim investicionim i finansijskim planom (MIFP). Projektna dokumentacija PPF7 razvijena za određene infrastrukturne projekte u oblasti otpada i vode će biti iskorišćena za formiranje liste projekata u okviru Specifičnih planova za implementaciju direktiva u oblasti zaštite životne sredine (DSIPs).

Cilj projekta je da podrži realizaciju jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, zasnovane na Metodologiji za selekciju i prioritizaciju infrastrukturnih projekata u oblastima životne sredine, energetike, transporta i konkurentnosti.

Projekat će uspostaviti saradnju i pružiti podršku za ažurirane metodološke kriterijume razvijene u cilju priprema Specifičnih planova za implementaciju direktiva u oblasti zaštite životne sredine (DSIPs) i Višegodišnjeg investicionog i finansijskog plana (MIFP), kao i odabiru prioritetnih infrastrukturnih projekata, zasnovanih na Specifičnim planovima za implementaciju direktiva (DSIPs), kako bi bili pripremljeni za dalje finansiranje. Takođe, uzeće se u obzir i PPF8 projektna dokumentacija razvijena za odabrane infrastrukturne projekte prilikom pripreme liste projekata u okviru Specifičnih planova za implementaciju direktiva u oblasti otpada i voda (DSIPs).